Control en transparantie

In control is een begrip dat zich de laatste jaren vanuit een financiële context heeft ontwikkeld tot de brede vraag in hoeverre het management voldoende grip heeft op de bedrijfsprocessen. Deze vraag naar de mate van beheersing van de primaire en secundaire processen in de organisatie wordt in toenemende mate door de stakeholders gesteld, vanuit de gedachte dat een (school)organisatie transparant dient te zijn.

Capisci gaat dan ook verder dan alleen de wereld van financial control, te vaak nog ervaren als het min of meer exclusieve domein van cijferaars. Vanuit het hierboven beschreven organisatie brede begrip van het in-contol-zijn (en blijven!) is Capisci ontworpen. Nevenstaande figuur Cirkels van Control, kan dit verder toelichten.

In een schoolorganisatie bijvoorbeeld draait alles om de kern van kennisoverdracht en -verwerving tussen leerkracht en leerling. Een optimaal kwaliteitssysteem dat onderwijsresultaten meet, voorziet in effectieve feedback en borging. Zo vormt de kwaliteitsborging van het primaire proces de 1e Controle Cirkel.

De cirkel daaromheen wordt gevormd door ondersteunende, de basis voorwaarden scheppende beheersystemen: van gebouwen tot en met goed werkende ICT systemen. Of bijvoorbeeld een goed werkend personeelssysteem met een effectieve workflow systematiek.

De buitenste cirkel is die van de financial control. Hierbij draait het niet alleen om de rechtmatigheid van financiële handelingen, maar vooral om de tijdige beschikbaarheid van relevante stuurinformatie voor het management. Dit kan variëren van het melden van een dreigende overschrijding van het ICT budget tot een bijgestelde prognose van de bekostiging (na bijstellingen van OCW bijvoorbeeld).

In veel (onderwijs)organisaties tonen de beheersingscirkels te weinig integrale samenhang, waardoor de organisatie moeilijk in control blijft, zeker als aanpassingen nodig zijn. Bijvoorbeeld als het ministerie OCW de bekostiging aanpast. Hoe lang duurt het voordat u weer ‘in control’ bent? Met Capisci kunt u dat bijna real time organiseren!

Meer informatie? Zie bijvoorbeeld: de twee basisprincipes van Capisci